عضویت
پس از تائید عضویت شما در پورتال توسط مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو،امکان استفاده از کلاسها برای شما وجود خواهد داشت