برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-02-504
زبان عمومی (انگلیسی، ... )
زبان انگلیسی خانواده همکاران ایمیدرو - گروه اول - Pre-intermediate
مجازی (آنلاین) از 02/07/16
تا 02/08/28
20 ساعت
یکشنبه سه شنبه
18:00 - 19:30
تکمیل ظرفیت
رایگان
۱ ردیف